Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код

Проведено обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Тема на обучението: „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“с продължителност на обучението – 48 акад. часа, брой квалификационни кредити – 3, взели участие 23 педагогически специалисти

Педагозите изградиха умения за работа с електронна класна стая, създаване на електронни уроци, работа с онлайн тестове. Обучаемите научиха повече знания за използването на образователния портал "Кан академия". Обучението премина много ползотворно и през учебната 2019/2020 г. ще бъдат приложени в учебния процес.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни