Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Конкурс „Иноватори в образованието“

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема „За учителите, които вдъхновяват“.
Конкурсът има за цел да стимулира учителите, учителските екипи, директорите и управленските училищни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получат признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си съгласно реда и условията по приложения Регламент.
Необходимо е да запознаете с регламента на конкурса педагогическите колективи в поверените Ви училища и очакваме Вашите предложения в указания срок!

Приложения:

1. Регламент -

2. Формуляр директори -

3. Формуляр учители -

Преструктуриране на учебното съдържание

Колеги, моля попълнете анкетата, в която е отразено преструктурирането за една методична еденица(може и повече от един клас). За всека следваща методична еденица анкетата се попълва отново. Който предпочита по-стандартен начин може да изтегли и попълни стандартаната бланка за преструктуриране в електронен вид и да я изпрати на имейла на гимназията.

Краен срок - 25 юни 2019 г.

При трудности - помощ от приятел - г-жа Н.Ангелова и г-жа К.Христова

Квалификационна дейност!

Уважаеми колеги,
Стартира изпълнението на проектна дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ дава възможност за включване на педагогически специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Дейността е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.
Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2 като подаде Заявление до директора на образователната институция, в която работи по трудов договор (по образец). В заявлението лицето посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС. Към заявлението педагогическият специалист подава Декларация Приложение № 7б (по образец) и Карта за участие – Приложение № 7 (по образец). Преди подаването на заявлението педагогическият специалист трябва да има прецизно и вярно направена регистрация на платформата на проекта, в случай че до момента няма такава - https://teachers.mon.bg

Документи:

1. Указания за Дейност 2 

2. Заявление за ПКС - дейност 2 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg